ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,417 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,666,202,380.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,023,750,833.42 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

33,377,578.04 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,920,290,093.17 บาท

 

เงินฝาก

 

1,955,466,851.30 บาท