ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,405 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,664,149,050.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,014,040,438.68 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

46,336,111.74 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,962,805,226.98 บาท

 

เงินฝาก

 

1,974,672,261.25 บาท