ผลการดำเนินงาน ณ 31 กรกฎาคม 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,400 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,667,652,360.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,008,224,695.71 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

52,052,532.93 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,935,876,813.00 บาท

 

เงินฝาก

 

1,964,778,006.17 บาท