ผลการดำเนินงาน ณ 31 สิงหาคม 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,399 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,671,428,460.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,001,454,659.20 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

57,955,899.47 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,990,897,759.34 บาท

 

เงินฝาก

 

1,966,923,774.45 บาท