สหกรณ์ฯ จัดศึกษาและดูงานส่งเสริมอาชีพ ณ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ