ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2562

จำนวนสมาชิก  

3,848  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,614,279,930.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,391,719,868.73 บาท

 กำไรสุทธิ  

75,194,590.73 บาท

 ทุนดำเนินการ  

3,337,725,047.30 บาท

 เงินฝาก