ผลการดำเนินงาน ณ  31  สิงหาคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  สิงหาคม  2562

 จำนวนสมาชิก

 3,857  คน
 ทุนเรือนหุ้น

  1,612,666,700.00  บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

  2,398,054,173.50 บาท

 กำไรสุทธิ   65,676,181.98 บาท
 ทุนดำเนินการ

 3,324,601,834.37 บาท

 เงินฝาก

 1,392,654,322.93 บาท