ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,112  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,568,650,050.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,704,605,367.12 บาท

 กำไรสุทธิ  

83,380,686.88 บาท

 ทุนดำเนินการ  

3,020,269,455.37 บาท

 เงินฝาก  

1,158,882,050.57 บาท