ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,113  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,575,141,960.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,416,429,602.18 บาท

 กำไรสุทธิ  

91,301,939.35 บาท

 ทุนดำเนินการ  

3,034,279,944.24 บาท

 เงินฝาก  

1,168,412,569.15 บาท