ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฎาคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2562

 จำนวนสมาชิก  3,866  คน
 ทุนเรือนหุ้น

     1,610,585,040.00  บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

  2,393,139,263.54 บาท

 กำไรสุทธิ   57,314,523.40 บาท
 ทุนดำเนินการ

 3,313,646,342.26 บาท

 เงินฝาก  1,395,942,741.21 บาท