ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2559

 

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,159  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,567,730,030.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,431,542,949.24 บาท

 กำไรสุทธิ  

 8,397,419.10 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,032,859,494.78 บาท

 เงินฝาก  

1,163,839,564.84 บาท