ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,957  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,630,125,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,413,225,868.47 บาท

 กำไรสุทธิ  

 10,904,425.78 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,353,472,598.75 บาท

 เงินฝาก  

1,365,886,476.69 บาท