ผลการดำเนินงาน ณ  28  กุมภาพันธ์  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,924  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,619,384,520.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,394,008,484.95 บาท

 กำไรสุทธิ  

 14,795,811.36 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,341,332,429.55 บาท

 เงินฝาก  

1,373,609,443.85 บาท