ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,907  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,617,653,010.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,379,930,565.36 บาท

 กำไรสุทธิ  

 22,770,201.89 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,363,699,992.31 บาท

 เงินฝาก  

1,370,951,720.84 บาท