ดาวน์โหลด คำขอกู้สามัญ โครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด
เรื่อง  โครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19
———————————-
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด “COVID-19” ที่ยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่าย ๆ กลายเป็นอุปสรรค์ที่จะส่งผลทำให้สมาชิกขาดสภาพคล่องในการดำรงชีพได้ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 37 ครั้งที่ 4  วันที่  29  พฤษภาคม  2563  จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดเปิดโครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบของสมาชิกสหกรณ์ ฯ  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้.-
  1. กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน  40,000.- บาท
  2. ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี (48 งวดรายเดือน , 96 งวงรายปักษ์ หรือรายสองสัปดาห์)
  3. อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี (ผ่อนผันอัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
  4. สมาชิกผู้ค้ำประกัน 2 คน  โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิค้ำประกัน
  5. ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน –  31 ตุลาคม 2563
  6. เกณฑ์เงินติดบิล  รายเดือน จำนวนเงิน 1,000.- บาท  รายวัน/รายชั่วโมง  จำนวนเงิน  500.- บาท
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญ โครงการเงินกู้เสริมสภาพคล่องสถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลดได้ที่นี้