ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2563

 

จำนวนสมาชิก

 

                                        3,721  คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

     1,621,238,600.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

 2,294,740,410.33 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

53,958,977.33 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

 3,419,032,493.53 บาท

 

เงินฝาก

 

1,495,306,759.43 บาท