ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563

ผลการดำเนินงาน
ณ 31  สิงหาคม  2563

 

จำนวนสมาชิก

 

3,715 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,623,530,520.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,295,702,838.93 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

61,939,777.51 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,439,171,264.80 บาท

 

เงินฝาก

 

1,501,468,283.44 บาท