ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2564

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2564

 

จำนวนสมาชิก

 

3,660 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,635,311,260.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,263,242,539.38 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

19,599,556.84 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,526,062,192.53 บาท

 

เงินฝาก

 

1,607,461,849.07 บาท