ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2565

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2565

 

จำนวนสมาชิก

 

3,557 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,652,652,050.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,158,941,953.28 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

6,624,925.30 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,776,688,571.28 บาท

 

เงินฝาก

 

1,773,771,349.49 บาท