ผลการดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,447 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,662,879,360.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,056,238,099.78 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

7,857,928.74 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,906,509,130.42 บาท

 

เงินฝาก

 

1,929,956,107.63 บาท