ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2566

 

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม
  2566

 

 

จำนวนสมาชิก

 

3,434 คน

 

ทุนเรือนหุ้น

 

1,663,895,210.00 บาท

 

เงินให้กู้แก่สมาชิก

 

2,047,160,855.39 บาท

 

กำไรสุทธิ

 

13,254,045.56 บาท

 

ทุนดำเนินการ

 

3,933,991,233.06 บาท

 

เงินฝาก

 

1,948,928,640.69 บาท